Nhập khẩu các công nghệ mới, các trang máy móc, thiết bị để phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh là hoạt động rất cần thiết và thường xuyên của các doanh nghiệp trong tất cả các lĩnh vực. Thời gian qua, bên cạnh những doanh nghiệp và tổ chức thực hiện tốt hoạt động này vẫn còn một số doanh nghiệp, trong đó có cả những tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đã nhập khẩu các máy móc, thiết bị cũ, lạc hậu, chất lượng kém, không đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh, làm tăng giá thành của sản phẩm, gây ra ô nhiễm môi trường, giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Để tăng cường việc quản lý, kiểm soát có hiệu quả và kịp thời chấn chỉnh hoạt động nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của các doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu, thương mại, chuyển giao công nghệ, chất lượng của sản phẩm, hàng hóa, … trong nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị để tạo ra tài sản cố định cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.


Thủ tướng Chính phủ có lưu ý, việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị phải bảo đảm phù hợp với những nội dung yêu cầu quy định trong Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa quốc gia, Chiến lược phát triển về khoa học và công nghệ quốc gia, Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, của từng vùng trong từng thời kỳ, Quy hoạch phát triển ngành và phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật, mức chất lượng hàng hóa của các dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.


Trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư, hồ sơ dự án đầu tư phải có đầy đủ nội dung giải trình về công nghệ kèm theo danh mục các máy móc, thiết bị dự kiến nhập khẩu với các thông số, tính năng kỹ thuật chủ yếu và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi nhập khẩu về.


Đối với các công nghệ, máy móc, thiết bị nâng hạ uy tín thuộc các Hợp đồng EPC, nếu có nội dung chuyển giao công nghệ thì phải lập thành một mục riêng hoặc Phụ lục của Hợp đồng EPC có nội dung chuyển giao công nghệ, danh mục máy móc, thiết bị với các thông số kỹ thuật và tính năng đầy đủ theo yêu cầu, nguồn và xuất xứ của máy móc, thiết bị, năm sản xuất, tình trạng cũ mới.

Chỉ nhập khẩu những máy móc, trang thiết bị, dây chuyền công nghệ mới

Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu, việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ phải bảo đảm là chỉ được nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ mới, ưu tiên nhập khẩu máy móc, thiết bị có trình độ công nghệ tiên tiến, công nghệ cao phù hợp với dự án đầu tư đã được phê duyệt, khuyến khích nhập khẩu máy móc, thiết bị có tính năng vượt trội và tiết kiệm năng lượng, tài nguyên và thân thiện môi trường.


Trong trường hợp nhất thiết phải nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, phải đáp ứng được các yêu cầu theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ; không được phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ mà các nước đã công bố loại bỏ vì lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm tới môi trường.


Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ phải có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan quản lý chặt chẽ các hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng và hướng dẫn triển khai chi tiết hoạt động này.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phải thường xuyên cập nhật, công bố danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong nước đã sản xuất được.